مورچه

ساخت وبلاگ

مورچه
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند. روي هم رفته ديدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زيان است و آسيب و گزند و شايد آفت و بلا و مصيبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
مورچه : کار سود آور
خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختي بدست خود
مورچه اي شما را گاز بگيرد : ناراحتي

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن مورچه در خواب ، نشانة آن است كه بايد در طي روز بعد ، به انتظار آزار و اذيتهاي جزئي باشد . مثل هجوم اضطرابهاي كوچك و ناخوشنودي دربارة زندگي

...
نویسنده : مهدی امینی بازدید : 11 تاريخ : دوشنبه 5 آذر 1397 ساعت: 21:11